ฝ่ายขาย : 094-385-1157 | 090-969-0445 | 081-253-6030 | 087-717-9844
 
 
 

Vision & Mission

Our Management

วิสัยทัศน์ (Vision)

  • ระยะสั้น 1-3 ปี ISO 9001 , เข้าตลาดหลักทรัพย์, ยอดขายแตะ 350 ล้านบาท
  • ระยะกลาง 3-10 ปี ISO 14001 สังคม สิ่งแวดล้อม , ราคาหุ้นเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ สามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น และพนักงานได้อย่างเหมาะสม
  • ระยะยาว 10 ปีขึ้นไป เป็นองค์กรที่มีความสุข Happiness Organization โดยนำระบบ Share Holder มาใช้กับพนักงานในบริษัท

พันธกิจ (Mission)

  1. เราจะทำธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. คนของเราจะร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนให้ บ.สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด เป็นโรงพิมพ์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครบวงจร
  3. เราจะจัดสรรรายได้สู่คนของเราอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้ปรัชญา “บริษัทคือบ้าน พนักงานคือคนในครอบครัว”
Share
 
 
 
 
Call Now