เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมาทาง บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด (SSPS) ได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างท่อระบายน้ำ และก่อสร้างเสาธงชาติของ โรงเรียนวัดธัญญะผล อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 img1

img2

โดยทาง คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัดได้เล็งเห็นว่าการสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน

เป็นการเสริมสร้างความมีวินัยต่อตนเองที่ดี พร้อมทั้งเห็นถึงความสำคัญของทัศนียภาพของโรงเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนด้วย

Share