เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัท สไมล์ สยาม พริ้นติ้ง เซอร์วิส จำกัด ได้มีโอกาสมอบสื่อที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสอนฟุตบอลYAK Academy Football Club ในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ติดรถบัสที่ใช้สำหรับรับ-ส่งนักกีฬา
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬา ห่างไกลจากอบายมุข

bf-at

คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนให้เยาวชน หันมาให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
เพราะนับเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สังคมให้การยอมรับว่าทำให้บุคคลนั้นเกิดความมีวินัย ความสามัคคี และส่งผลที่ดีต่อตนเองทางด้านร่างกาย และจิตใจอีกด้วย

ทางบริษัทฯ จึงขอร่วมเป็นส่วนในการสนับสนุนโครงการ CSR จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ YAK Academy Football Club

Share